Grunnleggende teori
Skrevet av Rita Rasmussen

Treningsmetoder

 •  Samme metode kan gi ulikt resultat på ulike hunder
 • Samme hund kan behøve ulike metoder for ulike momenter
 • Metodene må tilpasses deg og ikke minst hunden din
 • Nyttig å lytte til ulike råd og plukke ut det du synes passer for deg
 • Respektere ulike metoder, stå fast ved ”riktig” grunnholdning
 • Oppskrifter eller fasitsvar finnes ikke

 

Noen begreper som brukes innenfor ulike treningsmetoder

 

Prøve og feile

 • Mennesker forstår umiddelbart sammenhenger (slår på radioen = lyd)
 • Hunden trenger å gjenta handlinger mange ganger før den ser at dens egen handling har sammenheng med det som kommer etterpå

 

Klassisk betinging

 • Hunden reagerer på en bestemt lyd/kommando med en bestemt handling
 • Innlæringen skjer ikke som et resultat av at hunden aktivt gjør noe selv
 • Det skjer en betinging hos hunden basert på en forventning (hunden reagerer bedre på uttrykket "ha det"... enn innkallingsordet "kom")
 • Gunstig å tidlig knytte hundens navn eller innkallingsordet med en godbit
 • Ikke alle handlinger er bevisst lært inn (hånden i lomma, knitring i papir)

 

Shaping

 • Hunden finner selv ut hvilken atferd vi ønsker av den, gjennom utprøving
 • Som regel går man gradvis mot en bestemt handling
 • Vanlig med betinget forsterker (klikker) for å bli presis i tilbakemeldingen
 • Fint til kontakttrening, innlæring av delmomenter, target, apport osv

 

Fysisk guiding

 •  Lede hunden mildt, men bestemt, bruke kommando, ros og belønning
 • Må ofte brukes for å få små hunder til å legge seg
 • Veldig vanlig dressurmetode i USA, de trener alltid med kobbel eller line
 • Viktig at man aldri bruker vold eller makt for å presse sin vilje gjennom

 

Innlæring gjennom forsterkning

 • Opprette kontakt, få hunden interessert og oppmerksom
 • Gjøre noe man tror vil utløse den ønskede handlingen
 • Når hunden utfører handlingen, skal den umiddelbart få ros/belønning
 • Dette høyner motivasjonen hos hunden, vil gjøre handlingen på nytt
 • Legge inn kommando når man vet at handlingen utløses


Planleggingen er viktig

 • Kvalitet framfor kvantitet – vær selv motivert for å trene
 • Hovedregel: planlegge så godt at sjansen for å lykkes er optimal
 • God planlegging gir en ”trygg og sikker” fører – ta deg tid til å planlegge
 • Støtte hverandre på fellestreninger: positiv tilbakemelding og konstruktiv ”kritikk”, skape et miljø innad i klubben der samarbeid brukes aktivt
 • Manglende resultat skal ikke belastes hunden, det er opplegget som er galt – hovedregelen er at man ikke prøver mer enn to ganger uten resultat

 

Rasekunnskap

Dette må man være klar over når man skal jobbe med hunden sin:

 

 • Hundens rasetypiske egenskaper er nedarvet og går ikke an å ta bort, bare dempe/forsterke
 • Hunderasenes lynne har blitt utformet i forbindelse med det arbeidet hunden skulle utføre og i hvilken kultur rasen har kommet fra
 • Viktig å dempe en mindre ønskelig atferd på et tidlig stadium
 • Velge en rase/blanding som passer for en selv og bruken (lynne, kroppsbygning, egenskaper)
 • Man bør ikke forsøke å gjøre en hund om til noe den ikke har forutsetninger for å være
 • VIKTIG: du kan ikke endre de medfødte særtrekkene hunden din har, men metodene kan endres

________________________________________________________________

 

 

Belønning/forsterkning

 • Hunden må like belønningen! godbit, ros, kos, ball, leke, drakamp...
 • Mat demper, objekt/lek øker intensiteten, man kan skape for mye stress og for høy intensitet hvis lek/objekt brukes på feil måte eller i for stor grad
 • Bør lære hunden å forvente belønningen: "bra, snart får du belønningen”
 • Belønne på avstand, kunne rose uten av hunden avbryter handlingen
 • Betinget forsterker: "nå kommer godbiten"
 • Når skal man fjerne belønningen? Ville du fortsatt å yte ditt beste hvis du ikke fikk betalt for det?
 • Variere, gradere, belønne på rett tidspunkt (bruk kriterier når du trener)

 

Litt mer om belønning

 •  Hva som kan virke som belønning må defineres av hunden
 • Belønningen må virke forsterkende
 •  Når vi belønner og hva vi belønner er nøkkelen til framgang
 • Det er helt nødvendig å være 100 % bevisst på dette

 

Progresjon

 •  Når hunden gjør fremskritt, er det fristende å gå videre med nye opplegg, for rask progresjon kan gi fremtidige problemer, "grunnmuren" mangler
 • Systematisk trening: nye momentene bygger på ting hunden mestrer
 • Treningsøktene skal hovedsaklig bestå av momenter som er kjent fra før
 • Likevel viktig å variere treningen, gjerne gjøre lette øvelser innimellom
 • Manglende variasjon kan skape ikke tiltenkte assosiasjoner, eks: hund som kommer før man roper på momentet ”innkalling fra sitt”
 • Hvorfor gir ikke treningen resultat?

 

Hunden må være motivert

 •  Hva legger vi egentlig i begrepet ”motivasjon”?
 • I prinsippet har det ingen ting å si hvor mye vi trener med hunden: hvis handlingen ikke "lønner seg" for hunden, kommer den ikke til å lære noe
 • Om vi vil ha kontroll på hunden vår, må vi være 100 % konsekvente både når det gjelder kommandoer og hvilke atferder vi godtar / ikke godtar

 

  Forbudsord

 • Lær inn forbudsordet "nei" og frikommando, f.eks. "ja" eller "værsågod"
 • Innlæring av nei: legge frem en godbit, fysisk hindre hunden til den roer seg og blir avventende, ta bort godbiten du la ned og gi hunden en annen
 • Praktisk bruk av forbudsord: stoppe uønsket atferd med "nei", gi ros for at den lyder forbudsordet, gi alternativ kommando, ny ros/belønning

   

Når forventet atferd uteblir

 • For mange repetisjoner kan føre til at mottakningsevnen mettes
 • Korrigering anbefales ikke hvis du er 100 % sikker på at hunden ikke vet hva som forventes av den i situasjonen
 • Korrigering på feil tidspunkt skaper usikkerhet, bedre å avvente til man har en bedre læringssituasjon
 • En uoppmerksom hund er ikke det samme som en ulydig hund
 • Ikke gi en kommando som du ikke har tro på vil bli etterfulgt

 

Mer om innlæring gjennom bruk av forsterkning

 

-         baseres på innlæringsteorien i Järveruds bøker

 • vekke interesse
 • påvirkning skal utløse ønsket handling
 • oppnår resultat – forsterkning
 • høynet motivasjon

-         individuelle innlæringsevner avhenger av

 • medfødt motivasjon for handlingen
 • evnen til å tilegne seg motivasjon
 • graden av redsel
 • evnen til assosiasjon, evnen til å avreagere, hukommelsen

 

-         tilpasse påvirkningen til motivasjonen hunden allerede har

-         ikke motstridende påvirkninger

-         positiv forsterkning sikrer innlæringen (handlingen fører til sluttresultat)

-         forsterkning kan være godbit, ros, fysisk kontakt, ball, lekesak

-         betinget forsterkning = ”belønningen er på vei” (ofte klikker)

-         største utfordring er riktig bruk av belønning og at forsterkningen kommer på rett tidspunkt – og at den er direkte knyttet opp mot riktig atferd

-         for mange repetisjoner: handlingen uteblir (mottakningsevnen mettes)

-         høres logisk ut å straffe hunden når den gjør feil, men det er ikke riktig

-         straff er ikke innlæring – det endrer ikke viljen til å gjøre noe

-         et signal skal utløse ønsket handling

-         signalet kan være et ord og/eller et tegn eller en kombinasjon av disse

 

Treningsprinsipper

 

-         arbeidsglede hos hund og fører

-         skille mellom oppdragelse og

målrettet trening for f.eks. prøver

-         må ha et ”riktig” forhold mellom

hund og fører – lederskap og tillit

-         positive innlæringsmetoder kombinert med moderat kravstilling

-         planlegge så godt at sjansen for å lykkes er størst mulig

Kontakt

 

-         behøver 100 % oppmerksomhet

-         kan vi kreve kontakt?

-         relativt lett å oppnå kontakt

-         vanskelig å opprettholde kontakten

-         hunden må ønske å ta kontakt med fører

-         positiv tilbakemelding

-         egen øvelse/kommando?

-         forstyrrelser må gradvis legges inn/oppsøkes

 

Generelt for alle momenter som skal læres inn

 

-         Noen ganger kan kommando brukes helt fra starten (eks. innkalling)

-         For andre momenter er det riktig å vente med kommando til man vet hvordan man får hunden til å utføre den ønskede handlingen

-         Sørg for at hunden før belønningen i riktig øyeblikk – ikke gi hunden belønningen hvis du ikke er helt sikker på at den vil knytte belønningen til den riktige handlingen

-         Viktig at hunden får rask og hyppig belønning i begynnelsen

-         Progresjon må til for at du og hunden skal opprettholde motivasjonen

-         Pass på at du ikke øker med flere nye vanskegrader

-         Start og slutt alle treningsøkter med noe som hunden garantert lykkes med

 

Forståelse for bruk av kriterier

 

-         Kriterier kan forklares som ”måten hunden skal utføre noe på” for at det skal utløse ros/belønning fra fører

-         Kriteriene kan sammenlignes med et fotografi av ”den rette utførelsen” på det nivået hunden er på

-         Kriteriene kan gradvis endre seg hvis man ønsker en progresjon eller utvidelse av momentet