LYDIGHETSPRØVE KLASSE I  - Treningstips skrevet av Rita Rasmussen, Lakselv. 

 

Øvelse 1: Visning av tenner

Kommando: Ord eller tegn for ”bli”.

Utførelse: Øvelsen starter med hundene i utgangsstilling. Dommeren stiller seg ca. 5 meter fra ekvipasjene, med front mot disse, og spør om de er klare. Så går dommeren bort til den første av ekvipasjene, føreren kommanderer hunden ”bli”, og dommeren skal nå kontrollere hundens bitt. Alle må prøves i denne øvelsen før eventuell videre deltagelse.

 

Hovedfokus: ikke glemme øvelsen selv om den oppfattes som lett!

 

Generelle treningstips:

 1. Trene forsiktig på tilnærming til øvelsen. Usikre hunder må ikke presses, men belønnes når den selv vil ta kontakt.
 2. Hund som har lett for å hoppe mot noen som kommer mot: La personen ha en godbit, han/han går mot hunden, sier ”sitt” og gir hunden godbiten. Fører er altså helt passiv.
 3. Forsterke at hunden sitter rolig når person går mot, står foran og etter hvert tar på hunden.
 4. Bruke kommando som betyr at hunden skal sitte helt rolig.
 5. Når hunden er klar for det, kan man gjennomføre hele øvelsen.

 

Øvelse 2: Fellesdekk 2 minutter

Kommando: Ord eller tegn for ”dekk”, ”bli liggende” og ”utgangsstilling”.

Utførelse: Med hundene i utgangsstilling stilles ekvipasjene opp på en linje med passe avstand, ca. 3 meter mellom hver ekvipasje. På ordre skal førerne gi kommando for dekk, og på fornyet ordre kommandere bli. Førerne forlater hundene ca. 20 meter, og skal på ordre gjøre helt om og holdt og, synlig for hundene, stå vendt mot disse i 2 minutter. Tiden starter når førerne står vendt mot hundene. Etter at tiden er ute får førerne ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hundene. Førerne får deretter ordre om å gå inntil hundene, og på fornyet ordre kommanderes hundene i utgangstilling. Det bør ikke være færre enn 3 hunder i øvelsen.

 

Hovedfokus: hunden skal ligge rolig fram til du avslutter øvelsen!

 

Generelle treningstips:

 1. Nedligg trenes omtrent som i øvelsen dekk fra holdt.
 2. Hunden skal først lære å ligge rolig når du står foran den uten å gå fra.
 3. Hunden skal så lære å ligge rolig når den ligger ved fot.
 4. Så skal den lære å ligge helt rolig når man går fra. Oppretthold kort avstand til hunden helt til den skjønner at den ikke skal bevege seg. Øk tiden før du øker avstanden!
 5. Bør trene på venteperioden fram til øvelsen starter, kunne beholde konsentrasjonen.
 6. Trene på tilbakemarsjen som delmomenter.
 7. Oppsitt kan læres inn etter hvert, start med hunden i front.

-          lær inn korrekt bevegelsesmønster fra dekk til sitt

-          hunden mestrer momentet uten hjelpere før du utfører det med hunden ved fot

 1. Hva er fornuftig avstand?
 2. Hva er fornuftig tidsintervall?
 3. Når er vi klare for forstyrrelser? Man må legge inn forstyrrelser før eller siden.
 4. Sammen med andre hunder: bør være stabile, ikke for nært, gradvis tilnærming.

Øvelse 3: Lineføring

Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”. Tillatt fra holdt og ved forandring av gangart.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. Linen skal holdes i førerens venstre hånd. Hunden skal føres i fritt hengende line på førerens venstre side, med hodet eller skulderen på høyde med førerens venstre ben, og villig følge føreren. Øvelsen skal inneholde vanlig marsj med vendinger og holdt, sakte marsj og springmarsj uten vendinger. Hunden skal raskt og uten kommando innta utgangsstilling når føreren gjør holdt.

 

Hovedfokus: klare å sette gode kriterier, meget sammensatt øvelse.

 

Anbefaler å trene aller mest uten kobbel. Må likevel sjekke at momentene fungerer med bånd.

 

Generelle treningstips:

 1. Sitte korrekt ved fot.
 2. Kunne innta korrekt posisjon.
 3. Kunne opprettholde korrekt posisjon.
 4. Hunden skal ikke avbryte korrekt posisjon selv om du roser/belønner.
 5. Starte.
 6. Starte og fortsette marsjen noen skritt.
 7. Vendinger: høyre om, venstre om, helt om.
 8. Gjøre holdt.
 9. Gjøre holdt rett etter alle typer vendinger.
 10. Stegforflytning/vendinger på stedet:

-          et skritt til høyre

-          et skritt fram

-          høyre om

-          venstre om

-          helt om

-          et skritt bak

-          to skritt til høyre

-          to skritt fram

-          to skritt bak

11. Starte i alle tempovarianter.

12. Temposkifter.

13. Utholdenhet – gå lange strekninger.

14. Utholdenhet – utføre øvelsen over stadig lengre tid.

 

Øvelse 4: Dekk fra holdt

Kommando: Ord eller tegn for ”på plass”, ”dekk” og ”utgangsstilling”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten. På ordre, gjør føreren holdt, kommanderer hunden til å dekke, og går deretter ca. 10 meter fra den liggende hunden. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får deretter ordre om å gå inntil hunden, og på fornyet ordre kommanderer føreren hunden i utgangsstilling.

 

Hovedfokus: rask og korrekt neddekk.

 

Generelle treningstips:

 1. Hvilke kriterier skal gjelde for neddekket? Hvordan få det til?
 2. Trene med hunden både i front og etter hvert ved fot.
 3. Fjerne unødvendige hjelpere, slik at et ord eller tegn alene fungerer.
 4. Fremmarsjen er bare en del av øvelsen fri ved foten.
 5. Hunden vil lære å ligge rolig når du går fra når du trener fellesdekk.
 6. Tilbakemarsjen og oppsitt er det samme som for fellesdekk.

 

Øvelse 5: Innkalling fra sitt

Kommando: Ord eller tegn for ”bli sittende” og ”på plass”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden sittende ved førerens venstre side. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli sittende. På ny ordre går føreren ca. 15 meter fra hunden og gjør helt om og holdt. Føreren får så ordre om å kalle inn hunden til utgangsstilling.

 

Hovedfokus: høy fart hele veien inn.

 

Generelle treningstips:

 1. Anbefaler å introdusere korrekt innkomst så tidlig som mulig.
 2. Klare kriterier for hva som er korrekt innkomst.
 3. Innkomsten kan/bør trenes separat.
 4. Gjerne trene innkalling fra medhjelper.
 5. Umiddelbar reaksjon på kommando kan forsterkes ved å bruke medhjelper som holder hunden (fjerner momentet ”bli sittende”).
 6. Kontrollere at bli sittende fungerer på variert avstand.
 7. Om nødvendig trene på bli sittende uten innkalling.
 8. Bestemme seg for hva man skal gjøre hvis hunden tjuvstarter.
 9. Lange avstander øker ofte farten.
 10. Bruke topp forsterkning.
 11. Bruke godbitskål.

 

 

Øvelse 6: Stå under marsj

Kommando: Ord eller tegn for ”på plass” og ”stå”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre går ekvipasjen ca. 10 meter fri ved foten til anvist sted hvor føreren kommanderer hunden til å stå under marsj. Føreren fortsetter marsjen ca. 10 meter og gjør på ordre helt om og holdt. På ordre går føreren tilbake og gjør helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. På ny ordre går føreren inntil hunden og tar denne med seg til en ca. 3 meters marsj, og på ny ordre gjøres holdt.

 

Hovedfokus: at hunden lærer seg å stoppe raskt og kontant.

 

Generelle treningstips:

 1. Hvilke kriterier skal gjelde for selve stoppen?
 2. Hvordan kan den utløses? (Ball, leke, godbit, godbitskål.)
 3. Trene med hunden mens man rygger.
 4. Fjerne unødvendige hjelpere, slik at et ord eller tegn alene fungerer.
 5. Etter hvert utføres momentet også når hunden går ved fot.
 6. Lære hunden å stå rolig.
 7. Lære hunden å bli stående.
 8. Lære hunden å stå rolig når man beveger seg fra den.
 9. Fremmarsjen er bare en del av øvelsen fri ved foten.
 10. Hunden må lære å stå rolig når du kommer tilbake.
 11. Hunden må lære å stå rolig når du går bak den og inntil, og at du tar den med deg videre.

 

Øvelse 7: Hopp over hinder

Kommando: Ord eller tegn for ”bli”, ”på plass” og ”hopp”.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangstilling ca. 3 - 5 meter fra hinderet og vendt mot hinderet. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går ved siden av hinderet og gjør helt om og holdt ca. 3 - 5 meter bak hinderet. På ny ordre kalles hunden inn over hinderet til utgangstilling. Hinderet skal være tett, og høyden skal være hundens skulderhøyde og maksimum 70 cm. Føreren kan, innenfor maksimumshøyden, forlange hinderet høyere enn hundens skulderhøyde.

 

Hovedfokus: lyst til å hoppe, hoppe uten å berøre hinderet.

 

Generelle treningstips:

 1. Skape lyst til å hoppe, lavt hinder, sterk belønning (ball, leke, godbitskål.)
 2. Få hjelp av en medhjelper som holder hunden rett foran hinderet. Slipp den uten kommando, forsterk hvis den hopper.
 3. Ingen forsterkning og ingen korrigering hvis den går rundt.
 4. Bygge opp lysten til å hoppe, gradvis øke høyden på hinderet.
 5. Legg på kommando når hunden ”alltid” hopper over hinderet.
 6. Bruk lavt hinder i starten og korte avstander. Øk gradvis avstander og høyden på hinderet.
 7. Legg etter hvert inn at hunden skal komme i utgangsstilling.
 8. Til sist skal hunden bli sittende på andre siden av hinderet før du kaller på den.

Øvelse 8: Kontroll over hunden på avstand

Kommando: Ord eller tegn for ”bli” og ”utgangsstilling”. Ord og/eller tegn for ”sitt” og ”dekk” på avstand.

Utførelse: Øvelsen starter med hunden i utgangsstilling. På ordre kommanderer føreren hunden til å bli og går til anvist plass ca. 2 meter fra hunden. Fører blir anvist når stillingsforandringer skal skje. Hunden skal forandre stilling 3 ganger, og hver av stillingene holdes i ca. 3 sekunder. Siste stilling skal være dekk. Føreren får deretter ordre om å gå tilbake og gjøre helt om og holdt ca. 2 skritt bak hunden. Føreren får så ordre om å gå inntil hunden. På ny ordre kommanderes hunden i utgangsstilling.

 

Hovedfokus: raske stillingsforandringer og ingen framdrift (eller annen forflytning bak eller til siden).

Generelle treningstips:

 1. Ikke tren på begge stillingsforandringene samtidig den første tiden, enten sitt fra ligg eller ligg fra sitt.
 2. Velg tydelige og hensiktsmessige ord og tegn for ”sitt opp” og ”ligg ned”.
 3. Ha hunden rett foran deg til den har ønsket intensitet i stillingsforandringene og til den ser ut til å skjønne kommandoene uten at du må bruke andre hjelpere eller flere kommandoer.
 4. Belønn alltid hver eneste stillingsforandring den første tiden.
 5. Prøv etter hvert å øke antall stillingsforandringer.
 6. Gå alltid tilbake til å belønne hver eneste, særlig hvis intensiteten dabber av.
 7. Øk gradvis avstanden, gå ofte tilbake til å trene med hunden rett foran deg.
 8. Bruk gjerne belønning bak hunden (ball, leke, godbitskål).
 9. I starten behøver du ikke ha hunden ved fot når du starter treningen, du trenger heller ikke trene tilbakemarsjen. Dette kan hunden fra før gjennom andre øvelser.
 10. Etter hvert legger du noen ganger inn et av disse elementene og hel øvelse kan testes ut.